Rijschool voor rijbewijs B in Helmond, Eindhoven en omgeving

Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op lesovereenkomsten waarbij diensten, adviezen en andere werkzaamheden door Constant Autorijschool worden aangeboden, tenzij de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk tot een andere overeenkomst zijn gekomen. De Constant Autorijschool biedt de volgende diensten aan de leerling:

 • het geven van theorielessen
 • het geven van praktijklessen
 • het voorbereiden voor examen en tussentijdse toets
 • het aanbieden van zowel lespakketten als losse praktijklessen

Na de proefrijles bepaalt de rijinstructeur hoeveel lessen de leerling nodig heeft en welk lespakket het beste bij hem of haar past. Vervolgens ontvangt de leerling een totaalprijs voor het lespakket. Pakketopleiding met vastgestelde aantal rijlessen waarbij de theoriecursus, de proefexamens en het praktijkexamens zijn inbegrepen. Ofwel een rijopleiding bestaande uit losse praktijklessen waarbij noch de theoriecursus noch het examen is inbegrepen.

 1. Verplichting van Constant Autorijschool:

  1. De Constant Autorijschool instructeur is verplicht om rijlessen te geven die aan de eisen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM) voldoen.
  2. De examen aanvraag is uiterlijk 2 weken nadat instructeur en leerling het eens zijn geworden over de aanvraag. Dit op voorwaarde dat lessen en kosten van examen van de leerling zijn voldaan.
  3. Er is een verzekering afgesloten, welke in ieder geval dekking biedt tegen aansprakelijkheid van Constant Autorijschool tegenover de leerling.
 2. Verplichting van de leerling:

  1. De leerling is verplicht tijdens rijles aanwezig te zijn. Indien de leerling niet binnen 15 minuten na het afgesproken tijdstip op de met de rijinstructeur afgesproken plaats aanwezig is, heeft hij en of zij geen recht op een vervangende rijles.
  2. Een rijles die hij of zij niet kan volgen dient men tijdig d.w.z. langer dan 24 uur voor aanvang van de rijles, af te zeggen. Indien de rijles wordt afgezegd binnen 24 uur voor de afgesproken tijd, waarbij zaterdagen, zondagen alsmede erkende feestdagen niet zijn inbegrepen in voornoemde periode, heeft de leerling geen recht op een vervangende rijles. Ingeval van een losse les is de vergoeding van de les dan verschuldigd. De afzegging kan alleen bij de rijinstructeur worden gedaan. Ingeval van niet tijdig afzegging vanwege een dringende reden heeft de leerling recht op een vervangende rijles. De leerling moet een schriftelijk bewijs ter zake de dringende reden overleggen, bijvoorbeeld bij ziekte, bezoeken van ziekenhuis, enz.
  3. De leerling dient de aanwijzingen van de Rijinstructeur tijdens rijlessen op te volgen.
  4. Bij het examen dient men een geldig legitimatiebewijs en een geldig theoriecertificaat te overleggen.
  5. Men moet c.q. niet onder de invloed van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die rijvaardigheid kunnen beïnvloeden aan de rijlessen en het examen deelnemen.
  6. Tenzij de partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders zijn overeenkomen dient betaling voor de rijopleiding per automatische incasso te geschieden. Ook is het voor de leerling toegestaan om de vergoeding in contant aan rijinstructeur te voldoen. Pas na ontvangst van de betaling van het lesgeld zal de rijles plaatsvinden.
  7. Indien de leerling na een bepaalde periode zijn Pakketopleiding met vastgestel de aantal rijlessen wilt stopzetten zullen de tot dusver genomen lessen worden beschouwd als losse praktijklessen en worden verrekend volgens de huidige tarieven van deze losse praktijklessen ook bij een examen annulering 30% van examengeld wordt verrekend.
  8. voor theorie heb je een computer nodig voorzien van luidsprekers en een beeldscherm met een voorkeursresolutie van 1280x1024 pixels. theorieproducten worden eenmalig verstrekt bij uw aankoop. Het is niet mogelijk deze kosten terug te krijgen. .  
 3. Examen:

  1. De kosten van alle door de leerling gevolgde rijlessen en van het examen dienen aan de rijinstructeur te zijn voldaan, voordat de examenaanvraag wordt ingediend. De examendatum wordt door de rijinstructeur aan de leerling meegedeeld.
  2. Indien het examen geen doorgang vindt, omdat de leerling niet of te laat op het examen verschijnt of hij/zij geen vereiste geldige documenten kan tonen, komen de kosten voor de aanvraag van een nieuw examen voor rekening van de leerling.
 4. Ontbinding:

  1. Na afloop van het pakket moet of ga je niet automatisch op examen. In overleg met je instructeur wordt gekeken of een examen haalbaar is. Wanneer dit niet het geval is kunnen er lessen worden bijgekocht. Eventueel kan op jouw verzoek, de overeenkomst worden ontbonden.
  2. Bij het ziek gevallen van leerling zowel rijinstructeur alleen na het dokter verklaring kunnen met praktijk lessen stoppen. Als het pakketgeld bij vooruitbetaling door de leerling is voldaan, zal de rijinstructeur de genoten rijlessen in rekening brengen als losse praktijklessen conform meest recente tarieven en dit aftrekken van het pakketgeld, bovendien wordt er 95 euro in rekening gebracht ivm te afschrijving van economische waarde van de auto.
  3. Bij de praktijklessen moet de leerling een reguliere opleiding kiezen ervoor om 1a 2 keer per week te lessen, bijvoorbeeld een keer per week 1 of 2 uur achter elkaar. Bij het stoppen of voor langere tijd niet lessen volgen is het eigen rezico ven de leerling hij of zij krijg geen geld terug. Het ontbinden van de aangaande overeenkomst dient binnen een jaar vanaf de ingang van de 1e les te geschieden.
  4. De overeenkomst is geldig tussen de ondertekende leerling en Constant Autorijschool en kan niet worden gewijzigd van persoon. 
 5. Vrijwaring:

  1. De Constant Autorijschool vrijwaart de leerling van aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aanrijdingen en verkeersovertredingen die tijdens de rijles en of het examen hebben plaatsgevonden. Voorvallen die het gevolg zijn van opzet en of grove schuld van de leerling, alsmede het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden , zijn van deze vrijwaring uitgezonderd.
  2. Indien de leerling een rijles volgt ondanks dat het hem en of haar bij rechterlijke uitspraak de rijbevoegdheid is ontzegd, zijn of haar rijbewijs is ingevorderd en bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgave onjuist is, zijn de gevolgen van toegebrachte schade voor de leerling en wordt de dienstverlenging van Constant Autorijschool met betreffende leerling beëindigd. De leerling zal eventueel ter zake opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financie1e consequenties zijn geheel voor zijn of haar rekening.

De bovenstaande voorwaarden zijn voor zowel de rijinstructeur als de leerling verplicht.

Inschrijven


Al ingeschreven? Afspraak maken.